Menu Zavřeno

ABOUT NEPOMUK

About the Czech town Called Nepomuk 

Nepomuk is located in the southeastern part of the Pilsen Region in the Czech Republic, at a distance of 35 km from Pilsen and 25 km from Klatovy, on the international road E49 Karlovy Vary – České Budějovice. The city currently has approximately 3,800 inhabitants and is the seat of the office with extended powers. One of the tributaries of the Berounka River, the Úslava River, flows near the town. The dominant feature of the landscape is the hill with the well-known chateau Zelená Hora (536 m). Local fame was brought to the town by local native St. John of Nepomuk (+1393). Thanks to its rich history, picturesque surrounding nature, many monuments and varied cultural life, Nepomuk is one of the attractive tourist destinations. The oldest written mention of Nepomuk is related to the founding of the nearby Cistercian monastery in 1144. The formerly existing settlement of Nepomuk, originally called Pomuk, gradually became a market village and a center of administration, crafts and trade for a large monastic domain. In the 13th century Nepomuk was granted the capital law. Tradition places two older settlements – Přesanice and Pomuk – in places of today’s city. The actual constitution of Nepomuk as an urban type settlement is probably connected with the emergence and development of silver mines and gold panning, the remains of which are still visible in the local landscape. In the vicinity of the main square there is a network of medieval galleries and underground passages. The original market village received city rights in 1413 at the latest, but as a town it was referred to as early as the 14th century. In 1420 the monastery was destroyed by the Hussites and its property passed into the hands of the Švamberks family and later the Šternberks family (aristocracy). Thanks to the nobility and the monarchs themselves, the city obtained a large brewing right and the right to hold two annual days of markets. The greatest development of the town is connected with the Baroque period, when Nepomuk was an important pilgrimage site. In 1730, Emperor Charles VI. decided that Nepomuk should have the title of town permanently. Since the middle of the 19th century, Nepomuk has been the seat of the district court for nearly a hundred years.

Today, Nepomuk consists of the old town, the residential neighborhoods that surround it, the housing estate Na Vinici and originally separate settlements Dvorec and Železná Huť, where the railway station is located. The city has all the basic amenities. The territory of the administrative district ORP Nepomuk covers an area of ​​309 km2 and comprises 26 municipalities, with a population of approximately 11,000 inhabitants.

About St. John of Nepomuk

St. John of Nepomuk or Nepomucene was born around 1340 in Nepomuk as the son of a local magistrate, probably in places where today stands the baroque church of St. John of Nepomuk. Hundreds of churches and chapels dedicated to him and thousands of his statues are found not only in Central Europe, but also in Italy, Spain, Portugal and overseas – in the North and South America, Africa and Asia. Right in New York there are four churches dedicated to St. John of Nepomuk. According to legend, he is the protector of confession secrets, patron of bridges and waters, priests, confessors, millers, raftsmen, icemans and pilgrims, protector against floods and defamation, land patron of Bohemia, Bavaria, patron of the Habsburg House and the Spanish fleet. In 1389, John of Nepomuk was appointed vicar general and found himself at the center of the power struggle between the Church and the King. In one of many disputes between Wenceslas IV. and the Archbishop John of Jenštejn were John of Nepomuk and three other officials of Jenštejn tortured. John did not survive the suffering.

His dead body was dropped from the Charles Bridge to the Vltava (March 20, 1393 after 9 PM). The body washed ashore became an object of worship, and the Archbishop declared John of Pomuk a martyr. Before 1416 John’s body was buried in the Cathedral of Sts. Vitus. In 1719 the grave of John was commissioned and an organic remnant of matter was found in the skull, which was considered a miraculously preserved tongue. Already in 1721, John of Nepomuk was beatified and 1729 canonized. It is a symbol of the entire era of our history and its statues are an indelible part of the Czech landscape, often referred to as the most famous Czech. He is presented in canonical robes, five stars around his head, a crucifix, a palm, a book, or a finger on his mouth. In Europe, there are over 30,000 of his statues, and in the world there are about 66,000 of them, arising gradually from the rising Baroque. Only in 2019, based on data from his skull, the true appearance of St. John of Nepomuk was created in the form of a bronze bust, which is exhibited in our city (in Museum of St. John of Nepomuk).

Město

O českém Nepomuku

Nepomuk leží v jihovýchodní části Plzeňského kraje, ve vzdálenosti 35 km od Plzně a 25 km od Klatov, na mezinárodní silnici E49 Karlovy Vary – České Budějovice. Město má v současné době zhruba 3800 obyvatel a  je sídlem úřadu s rozšířenou působností. Nedaleko města protéká jeden z  přítoků Berounky, řeka Úslava. Dominantou krajiny je vrch se známým zámkem Zelená Hora (536 m.n.m.), tyčící se nad Nepomukem. Světový věhlas přinesl městu místní rodák sv. Jan Nepomucký (+1393). Díky bohaté historii, malebné okolní přírodě, množství památek a pestrému kulturnímu životu patří Nepomuk mezi atraktivní, a přitom davy návštěvníků nezahlcené, turistické cíle. Nejstarší písemná zmínka o Nepomuku souvisí se založením nedalekého cisterciáckého kláštera v roce 1144. Již dříve existující osada Nepomuk, původně zvaná Pomuk, se postupně stala trhovou vsí a centrem správy, řemesel a obchodu pro rozlehlou klášterní doménu. Ve 13. století bylo uděleno Nepomuku hrdelní právo. Tradice klade do míst dnešního města dvě starší osady – Přesanice a Pomuk. Vlastní konstituování Nepomuka, jakožto osídlení městského typu, souvisí pravděpodobně se vznikem a  rozvojem stříbrných dolů a rýžováním zlata, jehož pozůstatky jsou ve zdejší krajině dodnes patrné. V okolí hlavního náměstí se nachází síť středověkých štol a podzemních chodeb. Původní trhová ves obdržela nejpozději roku 1413 městská práva, jako město byla označována ovšem již ve 14. století. V roce 1420 došlo k  vypálení kláštera husity a jeho majetek přešel do rukou Švamberků a  posléze Šternberků. Díky vrchnosti i samotným panovníkům získalo město rozsáhlé právo várečné i právo konání dvou několikadenních výročních trhů. Největší rozvoj města je spjat s obdobím baroka, kdy byl Nepomuk význačným poutním místem. Roku 1730 určil císař Karel VI., aby Nepomuk, zvaný někdy městem a jindy městečkem, měl již nastálo titul města. Od poloviny 19. století byl Nepomuk téměř sto let sídlem okresního soudu.

Dnes se Nepomuk skládá ze starého města, vilových čtvrtí, které ho obklopují, sídliště Na Vinici a původně samostatných osad Dvorec a  Železná Huť, kde je umístěna i železniční stanice. Ve městě je veškerá základní občanská vybavenost. Území správního obvodu ORP Nepomuk má rozlohu 309 km2 a zahrnuje 26 obcí, v nichž žije zhruba 11 000 obyvatel.

O svatém Janu Nepomuckém

Svatý Jan Nepomucký nebo též Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1340 v Nepomuku (tehdejším Pomuku) coby syn místního rychtáře, a to patrně v místech, kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Stovky jemu zasvěcených kostelů a kaplí a tisíce jeho soch nacházíme nejen ve střední Evropě, ale i v Itálii, Španělsku, Portugalsku a také v zámoří – v Severní a Jižní Americe, Africe či Asii. Přímo v New Yorku se nacházejí hned čtyři kostely zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Dle legendy je ochráncem zpovědního tajemství, patronem mostů a vod, kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, ledařů a poutníků, ochráncem proti povodním a proti pomluvám, zemským patronem Čech, Bavorska, patronem Habsburského domu i španělského loďstva. Roku 1389 byl Jan Nepomucký jmenován generálním vikářem a ocitl se přímo v centru mocenského boje mezi církví a králem; v jedné z mnoha rozepří mezi Václavem IV. a  arcibiskupem Janem z Jenštejna skončil Jan z Pomuku a tři další Jenštejnovi úředníci na mučidlech. Jan utrpení nepřežil.

Jeho mrtvé tělo shodili z Karlova mostu do Vltavy (20. 3. 1393 po 9. hodině večerní). Tělo vyplavené na břeh se stalo předmětem uctívání, arcibiskup prohlásil Jana z Pomuku mučedníkem. Před rokem 1416 bylo Janovo tělo pohřbeno v katedrále sv. Víta. Roku 1719 byl komisionálně otevřen Janův hrob a v lebce byl nalezen organický zbytek hmoty, který byl považován za zázračně uchovaný jazyk. Již v roce 1721 byl Jan Nepomucký blahořečen a 1729 svatořečen. Je symbolem celé epochy našich dějin a jeho sochy jsou nesmazatelnou součástí české krajiny, mnohdy je označován za nejznámějšího Čecha. Jeho atributy jsou kanovnické roucho, pět hvězd kolem hlavy, krucifix, palma, kniha či prst na ústech. V  Evropě se nachází přes 30 tisíc jeho zpodobení, ve světě je jich pak zhruba 66 tisíc, vznikajících postupně od nastupujícího baroka. Až v  roce 2019 vznikla na základě údajů z lebky skutečná podoba sv. Jana Nepomuckého ve formě bronzové busty, která je vystavena v našem městě Nepomuk.

Um pouco sobre a cidade tcheca de Nepomuk

Nepomuk está localizada na porção sudeste da região de Pilsen, na República Tcheca. Situa-se a 35 quilômetros de Pilsen, e a 25 quilômetros de Klatovy, sendo servida pela rodovia internacional E49 de Karlovy Vary a Ceske Budejovice. A cidade possui atualmente cerca de 3.800 habitantes, e é sede de uma administração com poderes regionais. Perto dela, passa o rio Úslava, um dos afluentes do rio Berounka. A característica dominante de sua paisagem é uma colina com o famoso castelo Zelena Hora (Montanha Verde), a 536 metros acima do nível do mar, que se eleva sobre a cidade. Porém, o renome mundial da localidade advém de seu filho mais famoso, São João Nepomuceno, que morreu martirizado no ano de 1393. Graças à sua preciosa história, uma pitoresca paisagem rural, diversos monumentos e uma rica vida cultural, Nepomuk é hoje um marcante destino turístico. A mais antiga menção escrita a Nepomuk se relaciona ao estabelecimento de um mosteiro cisterciense nas suas proximidades, no ano 1144. Dessa forma, o antigo assentamento de Nepomuk, originalmente chamado de Pomuk, tornou-se gradualmente uma vila mercantil e um centro administrativo, de artesanato e comércio, com sua vida orbitando em torno do monastério. No século 13, a cidade recebeu o direito de aplicar a pena capital. Segundo a tradição, havia duas primitivas localidades – Přesanice e Pomuk – onde se encontra a cidade atual. A constituição atual de Nepomuk, como uma povoação urbana, provavelmente se conecta com a  descoberta e exploração de minas de prata e do garimpo de ouro, dos quais ainda há vestígios visíveis na paisagem local. Nas vizinhanças da praça principal há uma rede de galerias medievais e passagens subterrâneas. A povoação mercadora original recebeu direitos de cidade em 1413 ou antes, muito embora já existam menções  a ela como uma vila desde o início do século 14. Em 1420, o monastério foi destruído pelos hussitas (protestantes), e seu senhorio passou para as mãos da aristocrática família de Svamberk, e depois para a de Sternberk. E, graças à nobreza local e aos próprios soberanos tchecos, a cidade adquiriu o direito de fabricar cerveja e também o de promover duas feiras de um dia de duração por ano. O maior desenvolvimento da cidade está relacionado ao período barroco, quando Nepomuk era um importante centro de peregrinação. Em 1730, o Imperador Carlos VI outorgou a Nepomuk um título permanente de cidade. E, desde meados do século 19, Nepomuk tem sido a sede de uma corte distrital.

Atualmente, Nepomuk consiste da cidade antiga, dos bairros residenciais à sua volta, do conjunto populacional Na Vinice e das localidades originalmente distintas de Dvorec e Zelezna Hut, onde se encontra a estação ferroviária. A cidade possui todas as comodidades básicas. O território do distrito administrativo de Nepomuk tem uma área de 309 quilômetros quadrados e inclui 26 municipalidades, com uma população de aproximadamente 11.000 habitantes.

Sobre o santo João Nepomuceno

São João de Nepomuk, ou Nepomuceno, nasceu por volta de 1340 em Nepomuk, tendo sido filho de um magistrado local, provavelmente numa casa onde hoje se encontra a igreja barroca a ele dedicada. Centenas de igrejas e capelas consagradas a ele e milhares de suas estátuas são encontradas não apenas na Europa Central, mas também na Itália, Espanha, Portugal e em outras regiões do mundo – como na América do Norte e do Sul, na África e na Ásia. Também em Nova York há quatro igrejas que lhe foram dedicadas. Segundo a lenda, ele é um protetor dos segredos confessionais, um patrono de pontes e águas, dos sacerdotes, confessores, moleiros, jangadeiros, trabalhadores do gelo e dos peregrinos, protetor contra enchentes e contra a difamação, padroeiro da Boêmia, da Baviera, patrono da Casa dos Habsburgos e da frota espanhola. Em 1389, João de Nepomuk foi nomeado vigário geral e encontrou-se no centro da luta pelo poder entre a Igreja e o Rei. Em uma das muitas disputas entre Venceslau IV e o arcebispo João de Jenstejn, os partidários deste último, que vinham a ser João de Pomuk e três outros oficiais eclesiásticos, acabaram sendo condenados à tortura.

João Nepomuceno não sobreviveu ao sofrimento, e seu cadáver foi atirado da ponte Carlos, sobre o rio Moldava (algo que se passou em 20 de março de 1393, depois das 21h). Seu corpo, posteriormente resgatado, tornou-se objeto de adoração, e o arcebispo Jenstejn declarou João Nepomuceno um mártir. Antes de 1416, seus restos mortais foram sepultados na Catedral de São Vito, em Praga. Em 1719, o túmulo de João Nepomuceno foi aberto, quando se encontrou um resíduo orgânico no interior de seu crânio, algo que se considerou como supostamente sendo sua língua, que se teria miraculosamente preservado. Já em 1721, João de Nepomuk foi beatificado e, em 1729, canonizado. João Nepomuceno é um símbolo de toda a história tcheca, e suas estátuas formam uma parte permanente da paisagem de seu país, além de ser considerado como o mais famoso personagem tcheco de todos os tempos. Seus atributos são as vestes sacerdotais, cinco estrelas em volta da cabeça, um crucifixo, uma palma, com um livro ou com um dedo sobre a  boca. No total, existem hoje mais de 30.000 estátuas suas espalhadas pela Europa, e cerca de 66.000 em todo o mundo, com esse número tendo crescido bastante a partir do período barroco. E, no ano de 2019, seu rosto verdadeiro foi reconstituído por técnicas computacionais a partir de seu crânio, na forma de um busto de bronze que agora se encontra no museu a ele dedicado em Nepomuk.